Shaima Amjad
Family Medicine
Askari 4 Main Rashid Minhas Road
Karachi

Videos